กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

การติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จากหน่วยงานต้นสังกัด ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558

โพสต์3 มิ.ย. 2558 19:56โดยสพป. หนองคาย เขต 2

การติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จากหน่วยงานต้นสังกัด ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558 

นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

โพสต์21 พ.ย. 2557 08:55โดยสพป. หนองคาย เขต 2

ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2557  คณะกรรมการนิเทศเครือข่ายทุ่งหลวงต่างคำ ประกอบด้วย ท่านรองประหยัด  โพนสิงห์, ผอ.รัฐฐา  มานัส  , ศน.อนุชิต  บัวพุฒ และ ศน.จักรพัฒน์  สมบูรณ์  เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโดยมีประเด็นในการนิเทศดังนี้  1. การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน
 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
5. การจัดกิจกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
6. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขอบคุณคณะครูที่ให้การต้อนรับด้วยดีครับ

ภาพกิจกรรมการนิเทศ

การอบรมขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โพสต์31 ส.ค. 2557 00:19โดยสพป. หนองคาย เขต 2


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดอบรมขยายผลโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ สพฐ. ร่วมกับ คสช. จะดำเเนินการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส 5 ธันวา ปีนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 60 โรงเรียนและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 
ชมภาพบรรยากาศครับ

อบรมขยายผลทางไกลผ่านดาวเทียม

การสัมมนาวิชาการ และแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ ปี 2557

โพสต์23 ส.ค. 2557 00:40โดยสพป. หนองคาย เขต 2

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ จัดงานสัมมนาวิชาการและงานแสดงมุฑิตาจิตผู้ที่เกณียณอายุประจำปี 2557  โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สพป.ทั้ง 4 แห่ง ร่วมงาน และยังได้รับฟังการบรรายายพิเศษจาก คณบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ บทบาทศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ในภาคบ่ายยังได้รับฟังการเสวนาในหัวข้อ    ศึกษานิเทศก์กับบทบาทที่ต้องการ ของผู้บริหาร และครู  ส่วนในตอนเย็นมีพิธีการแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีด้วยกัน 4 ท่าน
ภาพบรรยากาศ

สัมมนา สมาคมศึกษานิเทศก์หนองคายบึงกาฬ


การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)

โพสต์23 ส.ค. 2557 00:23โดยสพป. หนองคาย เขต 2
ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรพิไล  เลิศวิชา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  

วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning : BBL) และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 (Speech Contest 2013

โพสต์8 ส.ค. 2557 23:55โดยสพป. หนองคาย เขต 2

 

นักเรียนจากโรงเรียนสุทธสิริโสภาและโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 10

สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้
เด็กหญิงวริศรา กรมนันทร นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนสุทธสิริโสภา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (ผู้เข้าแข่งขัน 20 คน)
เด็กพิชาภรณ์ กระทู่นันต์ นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต ได้อันดับที่ 9 ระดับชั้น ป.1-3 ประเภทโรงเรียนเอกชน (ผู้เข้าแข่งขัน 20 คน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ
เด็กหญิงวริศรากรมนันทรโรงเรียนสุทธสิริโสภาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1ระดับชั้น ป.4-6
ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ประเภทโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

เด็กพิชาภรณ์ กระทู่นันต์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต ได้อันดับที่ 9 ระดับชั้น ป.1-3 ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ประเภทโรงเรียนเอกชน

 

1-6 of 6