การติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จากหน่วยงานต้นสังกัด ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558

โพสต์3 มิ.ย. 2558 19:56โดยสพป. หนองคาย เขต 2
การติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จากหน่วยงานต้นสังกัด ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558 

Comments