การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)

โพสต์23 ส.ค. 2557 00:23โดยสพป. หนองคาย เขต 2ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรพิไล  เลิศวิชา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  

วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning : BBL) และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

 
Comments