ไปราชการ

แสดง 7 รายการ
ชื่อ-สกุลรายการไปราชการจากวันที่ถึงวันที่สถานที่
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อ-สกุลรายการไปราชการจากวันที่ถึงวันที่สถานที่
นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์,นายอนุชิต บัวพุฒ นิเทศเต็มพิกัด ครั้งที่ 2/2557 14 พฤศจิกายน 2557 20 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนในเครือข่ายทุ่งหลวงต่างคำ 
นายอนุชิต บัวพุฒ หนองคาย 19 กันยายน 2557 21 กันยายน 2557 พระนครศรึอยุทธนา 
นายอำนวย ทิพย์กำจร, นายนเรนทร์ คำมา, นางฉวีวรรณ ถาโท, นายลำพอง อินทะวิมาน, นายสมพงษ์ มหาโยธี สถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ BBL 15 กันยายน 2557 19 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ โรงเรียนบ้านแป้น โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย โรงเรียนบ้านหนองอั้ว โรงเรียนบ้านคำเจริญ โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา โรงเรียนบ้านนาฮำ โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ โรงเรียนสุทธสิริโสภา โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 
นายสมนึก ศรีจันทร์,นายนเรนทร์ คำมา,นายวิทยา ทวีทรัพย์,นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์,นายอนุชิต บัวพุฒ,นายลำพอง อินทะวิมาน,นายตุ๊ จงรักษ์ ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 กันยายน 2557 13 กันยายน 2557 จังหวัดนครพนม 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ประชุมผู้บริหารโรงเรียน 8 กันยายน 2557 9 กันยายน 2557 เขื่อนอุบลรัตน์ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน สัมมนาวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย 3 กันยายน 2557 6 กันยายน 2557 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี 
ศึกษานิเทศน์ทุกคน ประชุมสมาคมศึกษานิเทศน์หนองคายบึงกาฬ 20 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 สพป.บึงกาฬ 
แสดง 7 รายการ
Comments