ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดตัวชี้้วัดต้องรู้/ควรรู้ และ ผังข้อสอบ O-NET/NT ปี 59

โพสต์19 พ.ย. 2559 19:46โดยสพป. หนองคาย เขต 2

ดาวน์โหลดตัวชี้้วัดต้องรู้/ควรรู้

ตัวชี้วัดต้องรู้ ควรรู้


ผังข้อสอบ O-NET/NT ปี 59

รูปแบบข้อสอบโอเน็ตปี 57-59ดาวน์โหลดเอกสารแนบโครงการครูดีไม่มีอบายมุข

โพสต์8 ก.ย. 2559 00:41โดยสพป. หนองคาย เขต 2   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 00:45 ]

ดาวน์โหลดเอกสารแนบโครงการครูดีไม่มีอบายมุข

เอกสารครูดีไม่มีอบายมุข


การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

โพสต์25 ส.ค. 2559 16:30โดยสพป. หนองคาย เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ        ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๙  และสอบคัดเลือก  รอบที่ ๑  ในวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๙
      ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ได้จัดส่งคู่มือการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าสอบแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (นักเรียน ชั้นป.๑ - ๓) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (นักเรียนชั้น ป.๔– ๖) โดยสมัครด้วยระบบออนไลน์  สามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัคร ได้ในเว็บไซต์  http://test.ipst.ac.th  หรือ gg.gg/ipst_nk2

โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน

โพสต์25 ส.ค. 2559 16:28โดยสพป. หนองคาย เขต 2

สทร.จัดประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ๓ ประเภท คือ ๑. วิดีโอคลิป ๒. Blog ๓. หนังสั้น รายละเอียดดูได้ที่ http://www.thinkttt.com/

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2559

โพสต์25 พ.ค. 2559 18:20โดยสพป. หนองคาย เขต 2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 กำหนดให้มีการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2559 โดยแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการนิเทศออกเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 คณะ ออกติดตามด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียน
2. ด้านสภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบ
3. ด้านสภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน
4. ด้านอื่น ๆ ตามนโยบาย สพฐ.

ดาวน์โหลดหนังสือ สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา

โพสต์26 เม.ย. 2558 21:41โดยสพป. หนองคาย เขต 2

ดาวน์โหลดหนังสือ สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา 

รวมข้อสอบ NT, O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์17 ธ.ค. 2557 20:30โดยสพป. หนองคาย เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยชมรมครูภาษาไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ได้รวบรวมข้อสอบภาษาไทยให้สถานศึกษาในสังกัดเลือกใช้ในการเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT. ป.๓  และ O-NET ป.๖, ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ให้ครูผู้สอนนำไปในวันประชุมชี้แจง  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องจามจุรี  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย   ดังนี้  ภาคเช้า : ครูผู้สอนภาษาไทย ป.๓  ภาคบ่าย: ครูผู้สอนภาษาไทย ป.๖ และ ม.๓   

Thai.O-Net,NT57

การจัดอบรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โพสต์7 ธ.ค. 2557 22:30โดยสพป. หนองคาย เขต 2

บริษัท  แม็คแอ็ดดูเคชั่น  จำกัด  จะจัดอบรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หลักสูตร “โครงการพัฒนาทักษะการคิดและยุทธวิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์” ในวันอาทิตย์ที่  21   ธันวาคม  2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาหนองคายเขต 1      อ.เมือง จ.หนองคาย โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และครูผู้สนใจ ช่วงชั้นที่ 1-2  จำนวน  150  คน  โดยวิทยากร  อาจารย์ณัฐ จั้น แย้มและ อาจารย์อดุลย์  วิมลสันติรังษี    โดยชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ  200  บาท          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรม พร้อมวุฒิบัตร , CD แผนการสอนฯประถมฯ ของ MAC จำนวน 1 แผ่น  แผนหลักสูตรแกนกลาง 
  ในการนี้จึ่งขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญครูผู้สอนตามกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้ารับการอบรมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสุภิณญา  สุภารี โทรศัพท์  081-407-9006 083-444-0008 E-mail sin_supinya@windowslive.com

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการตามเอกสารแนบครับ

สพป.นค. 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64/57 ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 57

โพสต์4 พ.ย. 2557 20:55โดยสพป. หนองคาย เขต 2วันนี้ (5 พ.ย. 52) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2      จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

          งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ถือเป็นกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยแบ่งสถานที่แข่งขันทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  โรงเรียนบ้านวัดหลวง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย และโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  ทั้งเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถทางทักษะวิชาการของนักเรียนและยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้

          ดังนี้ เพื่อเป็นขวัญแหละกำลังใจแก่นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอก และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  โดยมีนายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้  ทั้งนี้สามารถตามารายละเอียดการแข่งขันได้ที่ http://esan64.sillapa.net/sp-nki2/

งานศิลปะฯ ระดับเขต ครั้งที่ 64/57


การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

โพสต์17 ก.ย. 2557 20:42โดยสพป. หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL)  ระยะที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

1-10 of 15