การจัดอบรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โพสต์7 ธ.ค. 2557 22:30โดยสพป. หนองคาย เขต 2
บริษัท  แม็คแอ็ดดูเคชั่น  จำกัด  จะจัดอบรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หลักสูตร “โครงการพัฒนาทักษะการคิดและยุทธวิธีแก้ปัญหาคณิตศาสตร์” ในวันอาทิตย์ที่  21   ธันวาคม  2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาหนองคายเขต 1      อ.เมือง จ.หนองคาย โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม  เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และครูผู้สนใจ ช่วงชั้นที่ 1-2  จำนวน  150  คน  โดยวิทยากร  อาจารย์ณัฐ จั้น แย้มและ อาจารย์อดุลย์  วิมลสันติรังษี    โดยชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ  200  บาท          เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรม พร้อมวุฒิบัตร , CD แผนการสอนฯประถมฯ ของ MAC จำนวน 1 แผ่น  แผนหลักสูตรแกนกลาง 
  ในการนี้จึ่งขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญครูผู้สอนตามกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้ารับการอบรมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสุภิณญา  สุภารี โทรศัพท์  081-407-9006 083-444-0008 E-mail sin_supinya@windowslive.com

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการตามเอกสารแนบครับ

ĉ
สพป. หนองคาย เขต 2,
22 ก.ค. 2559 23:23
Comments