การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

โพสต์23 ส.ค. 2557 00:19โดยสพป. หนองคาย เขต 2
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ        ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ และสอบคัดเลือก     รอบที่ ๑  ในวันเสาร์ ที่  ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗
                 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ได้จัดส่งคู่มือการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าสอบแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (นักเรียน ชั้นป.๑ - ๓) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (นักเรียนชั้น ป.๔– ๖) โดยสมัครด้วยระบบออนไลน์  สามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัคร ได้ในเว็บไซต์ สสวท.
www3.ipst.ac.th/genius หรือ http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx
Ċ
สพป. หนองคาย เขต 2,
22 ก.ค. 2559 23:23
Comments