รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

รายงานการนิเทศเตรียมความพร้อม 1/2559

โพสต์25 พ.ค. 2559 18:30โดยสพป. หนองคาย เขต 2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559  ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2559 โดยให้คณะกรรมการนิเทศแต่ละชุดรายงานผลการนิเทศติดตามผ่านระบบออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้1-1 of 1