คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 พ.ย. 2557 07:51โดยnki2 admin
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพี้นฐานพุทธศักราช 2551 

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlaXFsWnM5akYxX1E/edit
Comments